​VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Predaj vstupeniek (štartovných lístkov) online na športové podujatie.
Spoločnosť Sportmedia, s. r. o., Na Hrebienku 35, 811 02 Bratislava, IČO: 43 878 971, DIČ, IČ DPH SK2022530213, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 50140/B, ZI: 6.780,- Eur, SP: 6.780,- Eur, (ďalej len "Predajca") vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „VOP“), pre upresnenie právnych vzťahov medzi Majiteľom kúpenej Vstupenky a Predajcom.

1.Definícia pojmov

Majiteľ Vstupenky Majiteľ vstupenky je osoba, ktorá si zakúpila Vstupenku prostredníctvom Služby na webovej stránke na doméne www.bratislavskymtbmaraton.sk
 
Služba
Ide o samostatný predajný elektronický spôsob objednávania, predaja a distribúcie elektronických Vstupeniek.
 
Podujatie
Podujatie je verejná spoločenská akcia športového charakteru, na ktorú sa prostredníctvom Služby predávajú Vstupenky, a ktoré organizuje alebo usporadúva Usporiadateľ.
 
Usporiadateľ
Usporiadateľ je subjekt, organizácia alebo zariadenie usporadúvajúce, prevádzkujúce alebo organizujúce Podujatia.
 
Vstupenka
Vstupenka je potvrdenie umožňujúce jej majiteľovi za jednorazovú platbu vstup na Podujatie, na ktoré bola zakúpená – štartovné lístky. Vstupenka je platná len na Podujatie, na ktoré bola zakúpená, nie je možné ju použiť na vstup na iné Podujatie. Aktuálne ceny Vstupeniek sú uverejnené na internetovej stránke http://www.bratislavskymtbmaraton.sk/mtb-maraton/.
 
Typ Vstupenky
Elektronická forma Vstupenky je doručená Majiteľovi na e-mailovú adresu a zároveň je uložená na užívateľskom účte Majiteľa Vstupenky a prístupná Majiteľovi Vstupenky po prihlásení sa do Služby.
 

2.Úvodné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky upresňujú používanie Služby a definujú zmluvné vzťahy medzi Sportmedia s.r.o. a Majiteľom Vstupenky.

2.1 Sportmedia s.r.o. zabezpečuje ako Usporiadateľ predaj Vstupeniek na Podujatie a zároveň prijíma od záujemcov finančné prostriedky zodpovedajúce kúpnej cene Vstupeniek. Uhradením ceny Vstupenky prostredníctvom webovej stránky www.bratislavskymtbmaraton.sk vstupuje Majiteľ Vstupenky do právneho vzťahu priamo s Usporiadateľom vybraného Podujatia.

2.2 Informácia o zmene alebo zrušení Podujatia môže byť uverejnená na www.bratislavskymtbmaraton.sk. Zodpovednosť za zverejnenie o zmene, alebo zrušení Podujatia má Usporiadateľ.
 

3. Objednanie a platba za Vstupenky

3.1 Vstupenky je možné zakúpiť cez Službu, ktorá sa nachádza na webovej stránke na doméne www.bratislavskymtbmaraton.sk, alebo v deň konania Podujatia priamo na mieste Podujatia.

3.2 Záujemcovia môžu využívať Službu nasledovne:
Pozri návod ako sa registrovať tu.

3.3 Platba za Vstupenky je možná prostredníctvom elektronických transakcií platobnou kartou v zabezpečenom platobnom systéme ČSOB WebPay, ktorý akceptuje tieto druhy platobných kariet:
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro
  • VISA
  • VISA Electron
  • VPAY
  • Diners Club International
3.4 Maximálny počet Vstupeniek, ktoré je možné zakúpiť na jedného zákazníka, nie je obmedzený.

4. Práva a povinnosti Majiteľa Vstupenky

4.1 Majiteľ Vstupenky kúpou Vstupenky na dané Podujatie vstupuje do zmluvného vzťahu so Sportmedia s.r.o.

4.2 Majiteľ Vstupenky je oprávnený použiť Vstupenku na vstup na Podujatie, na ktoré bola zakúpená.

4.3 Majiteľ Vstupenky je povinný na vyzvanie Usporiadateľa predložiť platný preukaz totožnosti.

4.4 Majiteľ Vstupenky je povinný skontrolovať si Vstupenku a údaje na nej ihneď po doručení (rozumie sa zaslanie na e-mail, alebo prijatie v užívateľskom rozhraní systému).

5. Reklamačný Poriadok

5.1 Po zakúpení vstupenky - štartovného lístka na športové podujatie nie je možné od zmluvy s usporiadateľom odstúpiť a žiadať vrátenie štartovného. Usporiadateľ nebude akceptovať vrátenie už zaplateného štartovného lístka na podujatie, ktoré sa bude konať. Rovnako nie je možné žiadať vrátenie štartovného, ak majiteľ vstupenku nevyužije.

5.2 V prípade zrušenia podujatia bude usporiadateľ o tejto skutočnosti informovať prostredníctvom internetovej stránky www.bratislavskymtbmaraton.sk, kde bude podrobne opísaný postup vrátenia poplatku za Vstupenku.
 

6. Ochrana Dát a Osobných Údajov

6.1 Spoločnosť Sportmedia s.r.o. v súlade s ustanovením § 10 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov získava a spracúva osobné údaje Majiteľov vstupeniek predovšetkým v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónny / emailový kontakt, dátum narodenia, a to na účely správy záväzkovo-právnych vzťahov Majiteľov vstupeniek a jednotlivých Usporiadateľov Podujatí v súvislosti s kúpou Vstupeniek na tie-ktoré konkrétne Podujatia, na účely zdokumentovania činnosti jednotlivých Usporiadateľov Podujatí. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

6.2 Zakúpením vstupenky udeľuje Majiteľ vstupenky v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov spoločnosti Sportmedia s.r.o. súhlas na spracovanie jeho osobných údajov na vyššie uvedený účel. Práva Majiteľa vstupenky podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov zostávajú zachované.

6.3 Spoločnosť Sportmedia s.r.o. sa zaväzuje, že získané osobné údaje v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov bude chrániť pred ich náhodným, ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami ich spracúvania.

6.4 Spoločnosť Sportmedia s.r.o. sa zároveň zaväzuje v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov zachovávať mlčanlivosť o získaných osobných údajoch.

6.5 Udelením súhlasu pri registrácii súhlasíte s tým, aby Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónny / emailový kontakt boli spracúvané spoločnosťou Sportmedia s.r.o. Súčasne súhlasíte s použitím Vašej e-mailovej adresy na zasielanie marketingových správ formou elektronickej pošty. Súhlas je poskytnutý na dobu počas konania sa festivalu a na dobu 3 roky po jeho skončení. Poskytnutie osobných údajov na uvedené účely nie je povinné. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať, pričom odvolanie nemá spätné účinky.

7. Záverečné ustanovenia

Zakúpením Vstupenky vyjadruje Majiteľ vstupenky súhlas s týmito Všeobecnými Obchodnými Podmienkami Predajcu (www.bratislavskymtbmaraton.sk)
 
V Bratislave, 18. apríla 2018
Sportmedia, s. r. o.